V APLIKÁCII DOUGLAS TERAZ ZÍSKATE ZĽAVU 20 % S KÓDOM "APPDEALS11"!

Všeobecné obchodné podmienky pre spotrebiteľov

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE SPOTREBITEĽOV

Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. platné pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku resp. pri elektronickom obchode realizovanom prostredníctvom webových stránok www.douglas.sk pre nákupy spotrebiteľov s fakturačnou adresou v Slovenskej republike. 

Stav k 10.01.2023

§ 1 Rozsah platnosti

§ 2 Uzatvorenie zmluvy

§ 3 Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

§ 4 Dodanie

§ 5 Platobné podmienky

§ 6 Nároky vyplývajúce z vád tovaru

§ 7 Náhrada škody

§ 8 Ochrana osobných údajov

§ 9 Spory

§ 10 Ostatné

§ 1 Rozsah platnosti

Tieto VOP upravujú práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy, uzatvorenej v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, kedy na jednej strane je predávajúci a na druhej strane je kupujúci, ktorým sa rozumie spotrebiteľ v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“). Tieto VOP platia výhradne pre spotrebiteľa. 

Predávajúci – spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“)  je podnikateľom, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Bližšie informácie o predávajúcom sú uvedené na jeho webovej stránke www.douglas.sk

Kupujúci - Spotrebiteľ je subjekt, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho zamestnania alebo povolania uzavrie zmluvu s predávajúcim (ďalej len „kupujúci“ alebo „spotrebiteľ“) .

Údaje predávajúceho:

DOUGLAS, s.r.o.

Sídlo: Praha 1 - Staré Město, Jungmannova 750/34, PSČ 11000

 

IČO: 26766671

registrácia: Obchodný register 92300 C, Městský soud v Praze

DIČ: CZ26766671

IČ DPH: SK4120184596

e-mailová adresa: servis@douglas.cz nebo servis@douglas.sk

Tel. číslo 00420 222 222 800 (Za cenu volania na bežnú pevnú linku podľa podmienok Vášho telefónneho operátora)

Bankové spojenie: Komerční banka a.s. č. ú.: 35-2147300277/0100

Orgán dozoru:

Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet na vyššie uvedenej adrese.

Text VOP si môžete stiahnuť do svojho počítača alebo vytlačiť. Odlišné dojednania od týchto VOP platia iba v prípade písomného potvrdenia predávajúceho.

§ 2 Uzatvorenie zmluvy

(1) Objednávka, ktorú vykonáte kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“, sa považuje za záväzný návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“ zároveň súhlasíte s tým, aby bola – v prípade platného vzniku zmluvy – v zmysle § 5 nižšie vykonaná platba na náš účet predávajúceho. Takto uskutočnená objednávka však ešte vyžaduje potvrdenie zo strany predávajúceho. Ku vzniku kúpnej zmluvy a vzniku nároku na dodanie a zaplatenie tovaru dochádza až prijatím objednávky kupujúceho predávajúcim podľa ods. 2 nižšie tohto §.

(2) Objednávka tovaru je prijatá, ak predávajúci potvrdí prijatie objednávky zaslaním e-mailovej správy (akceptovanie objednávky). V prípade, ak odošlete objednávku tovaru za cenu zverejnenú na webe omylom v dôsledku chyby nášho interného informačného systému (napr. dôjde k násobeniu zľavy alebo k poskytnutiu vyššej zľavy ako je  danej predanej akcii primerané), sme ako predávajúci opravení odstúpiť od zmluvy aj po tom, čo obdržíte e-mailovú správu obsahujúcu akceptovanie objednávky. O tomto odstúpení od kúpnej zmluvy Vás budeme informovať bezodkladne po tom, čo sa o vyššie uvedenom dôvode na odstúpenie dozvieme, a to prostredníctvom e-mailu doručeného na adresu uvedenú vo Vašej objednávke. Faktúra bude zákazníkovi dodaná v elektronickej podobe po doručení tovaru. Akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene tovaru, dodacej lehote, miesto dodania tovaru, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o predávajúcom a údaje o kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje ako aj znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky a formulár na odstúpenie od zmluvy.

Heslo, ktoré je nevyhnutné pre uskutočnenie procesu objednávky, v žiadnom prípade neoznamujte ani nezdieľajte tretím osobám. V opačnom prípade nie je vylúčené, že budete niesť zodpovednosť za škodu vzniknutú realizovaním objednávok treťou osobou.

(3) Ako predávajúci v niektorých prípadoch poskytujeme kupujúcemu spoločne s dodaným tovarom aj ľubovoľný darček alebo vzorku. Na tento darček Vám však nevzniká právny nárok a v prípade akéhokoľvek zániku kúpnej zmluvy inak ako jej splnením, ste povinný nám tento darček spolu s tovarom vrátiť. Poskytnutie darčeku je z našej strany ako predávajúceho dobrovoľné, a v prípade ak sa niektorý z darčekov stane nedostupným z dôvodu vyčerpania zásob alebo z iného dôvodu (a to aj v prípade, že tento darček bude uvedený na faktúre), sme ako predávajúci oprávnení poskytnúť Vám akýkoľvek iný darček alebo Vám darček vôbec neposkytnúť.

(4) Zoznam tovaru (a jeho ceny) v internetovom obchode douglas.sk sa môže líšiť od tovaru (vrátane jeho cien) ponúkaného v kamenných predajniach reťazca Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o.

§ 3 Poučenie o práve na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 90 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim momentom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

a) viaceré tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať na adrese:

Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

Jungmannova 750/34

Praha 1 11000

servis@douglas.sk

formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb, faxom nebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

Následky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho vráti kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti kupujúcemu platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý kupujúcim pri platbe za tovar, pokiaľ sa kupujúci s predávajúcim nedohodnú inak. V žiadnom prípade Vám tým nevzniknú ďalšie náklady. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu kupujúci preukáže, že mu zaslal tovar späť.

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia kupujúceho, zašlite spať  na adresu Parfumerie Douglas, Osvobození 535, Stochov, 273 03, ČR alebo ho odovzdajte na niektorej z kamenných predajní. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar spať pred uplynutím 14 dní. Náklady spojené s vrátením tovaru nesieme my – predávajúci.  O prijatí tovaru a vrátení platieb Vás budeme informovať na poskytnutú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo.

Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, atď.

Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Ako kupujúci zodpovedáte iba za  zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s tovarom iným spôsobom  ako je nevyhnutné k oboznámeniu sa s povahou a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosti

Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

Jungmannova 750/34

Praha 1 PSČ 11000

servis@douglas.sk

tel.: 00420 222 222 800 (Za cenu volania na bežnú pevnú linku podľa podmienok Vášho telefónneho operátora)

týmto oznamujem (oznamujeme), že odstupujem (odstupujeme) od kúpnej zmluvy uzatvorenej na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

.....................................................................................................................................................

 

Dátum objednania/dátum prijatia ..............................................................................................................

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................................

 

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov ..........................................................................................................

 

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov* ........................................................................................................

 

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum a miesto ..............................................................

 

* Nehodiace sa prečiarknite. Formulár Odstúpenia od zmluvy prosím zasielajte výhradne na uvedenú adresu: Parfumerie Douglas s.r.o., Jungmannova 750/34, Praha 1, 110 00 alebo elektronicky na e-mailovú adresu: servis@douglas.sk

§ 4 Dodanie tovaru

(1) Tovar dodávame výlučne len v rámci Slovenskej republiky. Tovar sa dopravuje z nášho skladu na miesta dodania (ďalej aj "miesto určenia") stanovené podľa objednávky kupujúceho.

(2) U objednávok s celkovou cenou objednávky nad 69 EUR neúčtujeme dopravu, dopravu hradí predávajúci.

Ak bude celková cena objednávky nižšia ako 69 EUR alebo rovná 69 EUR, bude účtovaná cena dopravy na územie Slovenskej republike vo výške zodpovedajúcej zvolenej forme dopravy. Nedodávame tovar mimo územia Slovenskej republiky.

Celkovou cenou objednávky sa rozumie cena po odpočítaní všetkých uplatnených zliav.

(3) Na územie Slovenskej republiky dodávame objednaný tovar najneskôr v lehote do 14 dní od akceptovania objednávky predávajúcim a uhradenia kúpnej ceny, ak má byť kúpna cena uhradená v zmysle týchto VOP ešte pred odoslaním.  Predávajúci je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou.

Ak predávajúci nesplní svoj záväzok dodať tovar v lehote podľa prvej vety tohto odseku, je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu ďalšiu dodatočnú lehotu v trvaní najmenej 14 dní. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Právo odstúpiť od zmluvy však kupujúci nemá v prípade, ak je nedodržanie záväzku dodať tovar aj v dodatočnej lehote spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť predávajúceho (napr. vyššia moc) alebo okolnosťami na strane dopravcu a zároveň predávajúci kupujúceho informoval o ďalšom predĺžení dodatočnej lehoty na dodanie tovaru a dodaní tovaru v náhradnej lehote max. ďalších 14 dní. Ak je však vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé alebo ak pred uzavretím zmluvy kupujúci predávajúceho výslovne informoval o tom, že dodanie tovaru v určenej lehote alebo v určený deň je pre neho osobitne dôležité, a predávajúci tovar v tejto lehote nedodal, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie veci.

(4) Ak to bude  vhodné a primerané, predávajúci je oprávnený realizovať čiastkové dodávky na adresu miesta určenia uvedenú v objednávke. Dodatočné náklady, ktoré vzniknú v prípade čiastkových dodávok, hradí predávajúci. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru. Okamihom prevzatia každej čiastočnej dodávky rovnako prechádza nebezpečenstvo škody na tovare podľa čiastočnej dodávky na kupujúceho. Ak sa dostane predávajúci do omeškania s dodaním zostávajúcich čiastočných dodávok alebo ak nebude schopný dodať zostávajúce čiastočné dodávky, je kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy.

(5) Ako predávajúci nezodpovedáme za okolnosti, ktoré nie sú závislé od našej vôle a sú pre nás ako predávajúceho nepredvídateľné a neodvrátiteľné (najmä prípady tzv. vyššej moci – živelné pohromy, nepredvídateľné zmeny počasia, a pod.), pričom za takéto okolnosti sa považujú aj negatívne dôsledky vyvolané akoukoľvek pandémiou alebo prípadné vyhlásenie akéhokoľvek krízového stavu podľa Ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu  alebo podľa  zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu alebo podľa  zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov. V týchto prípadoch nenesieme zodpovednosť za nedodržanie dodacej lehoty alebo nemožnosť akýmkoľvek spôsobom dodať tovar podľa objednávky. O okolnostiach vylučujúcich našu zodpovednosť Vás budeme informovať bezodkladne po tom, čo sa o týchto okolnostiach dozvieme, a to prostredníctvom e-mailu doručeného na adresu uvedenú vo Vašej objednávke. Tieto okolnosti nás ako predávajúceho zároveň oprávňujú odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy.

(6) Vlastnícke právo prechádza na kupujúceho (i) dňom odovzdania tovaru alebo (ii) dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny, podľa toho ku ktorej zo skutočností uvedených pod písm. (i) a (ii) dôjde neskôr.

(7)  Pri prevzatí tovaru od dopravcu odporúčame tovar skontrolovať. Zjavne poškodenú alebo neúplnú zásielku môžete odmietnuť. V prípade, ak sa rozhodnete takúto zjavne poškodenú alebo neúplnú zásielku prevziať, odporúčame popísať všetky vady a poškodenia v preberacom protokole od dopravcu a vyhotoviť si fotodokumentáciu vád a poškodení. O vadách prevzatého tovaru nás následne informujte postupom stanoveným pre reklamáciu tovaru.

§ 5 Platobné podmienky

(1) V závislosti na celkovej cene objednávky a zostatku na zákazníckom účtu na www.douglas.sk Vám bude ponúknutý výber z nasledujúcich možností úhrady:

a. platobná karta (MasterCard alebo VISA)

b. zaslanie na dobierku.

(2) Zľavy alebo poukážky na zľavu (napr. kupón s kódom na zľavu, bonus podľa newsletteru alebo narodeninová poukážka) je možné uplatniť iba v súlade s podmienkami príslušnej akcie alebo ponuky.  Kombinácia viacerých druhov zliav alebo poukážok na zľavu nie je možná.

(3) Všetky ceny tovarov v objednávke aj na stránke www.douglas.sk sú uvedené vrátane DPH. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu a pod.

Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné, s výnimkou prípadov, kedy nastane zverejnenie chybnej ceny  (napr. keď je cena tovaru na prvý pohľad nesprávna alebo chybná, napr. nezohľadňuje nákupnú cenu alebo u ceny tovaru chýba jedna či viac číslic a pod.).

Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú chybne alebo omylom v dôsledku chyby najmä interného informačného systému, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail akceptujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, najneskôr pri prevzatí tovaru. V prípade zaslania na dobierku je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu pri prevzatí tovaru, inak mu tovar nebude odovzdaný.

Podľa zvoleného typu platby bude príslušná čiastka odpísaná z Vášho účtu k najbližšiemu možnému termínu.

(4) Po dodávke tovaru je predávajúci povinný vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu pokladničný doklad a zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku najneskôr do 48 hodín.

(5) Platba platobnou kartou

Uprednostňujete platbu kartou? Na www.douglas.sk môžete platiť kartami VISA a Mastercard. Do príslušných polí zadajte číslo platobnej karty, CVV/CVC kód, dátum expirácie a meno držiteľa. Predmetná čiastka bude z účtu strhnutá až vo chvíli, keď bude Vaša objednávka expedovaná.

3D-Secure je bezpečnostný protokol, ktorý zvyšuje zabezpečenie a umožňuje zákazníkom bezpečnejšie overovanie pri použití debetnej alebo kreditnej karty pri nakupovaní online. Po zadaní platobných údajov do formulára platobnej brány príde zákazníkovi SMS s unikátnym číselným kódom. Cieľom 3D-Secure je zamedziť neoprávnenému zneužitiu kariet tretími stranami.

V závislosti od typu karty sa označuje ako Mastercard Identity Check (pri Mastercard), Visa Secure (pri VISA).

Európsky orgán pre bankovníctvo ukladá obchodníkom povinnosť zabezpečiť najvyššiu možnú ochranu citlivých dát pri platbách debetnými a kreditnými kartami na internete. Identita oprávneného držiteľa karty je overovaná v súlade s platnou legislatívou. Táto požiadavka protokol 3D-Secure spĺňa využívaním overovacích kódov. Všetci európski online obchodníci sú povinní tento postup dodržiavať.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) nariaďuje pri autentifikácii využitie aspoň dvoch z nižšie uvedených prvkov:

•        Prvok znalosti
PIN, heslo a odpovede na bezpečnostné otázky, ktoré sú známe výhradne zákazníkovi*.

•        Prvok držania
Inteligentný telefón, token alebo iný prvok, ktorý je vo výhradnom držaní zákazníka

•        Prvok inherencie
Odtlačky prstov a ďalšie biometrické údaje, ktorými je možné zákazníka bezpečne identifikovať.

§ 6 Nároky vyplývajúce z vád tovaru

(1) Zobrazenie tovaru na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, je len ilustračné. Skutočný vzhľad tovaru dodaného kupujúcemu nemusí vždy zodpovedať vyobrazeniu tovaru ponúkanému na webových stránkach dougla.sk. Najmä po obnove sortimentu tovaru zo strany výrobcu sa môžu vyskytnúť zmeny v vzhľade a úprave výrobku. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať prípadné nároky z vád tovaru, pokiaľ sú také zmeny primerané. 

(2) V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má kupujúci nasledujúce práva:

- Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

- Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

- Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

- Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.

- Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

- Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.

 

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

(3) Predávajúci  zodpovedá kupujúcemu za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim, alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Zvýšená citlivosť alebo alergie na tovar nezakladajú zodpovednosť predávajúceho za vady, rovnako tak za vadu nemožno považovať nedostatky v darčekoch alebo tovaroch zaslaných bezodplatne nad rámec objednávky. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Zodpovednosť predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť rovnako nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí kupujúcim vonkajšími vplyvmi a nespôsobil ich predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

Ak kupujúci zistí vady, je o tom povinný informovať predávajúceho (reklamovať tovar) jedným z nasledujúcich spôsobov:

-e-mailom na servis@douglas.sk

-telefonicky na zákazníckej linke

-poštou

-prostredníctvom vratného listu (návratky), ktorý je súčasťou zásielky

Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie vydá kupujúcemu o tejto skutočnosti písomné potvrdenie alebo mu ho doručí e-mailom alebo poštou.

Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

O prevzatí reklamovaného tovaru Vám vystavíme potvrdenie, s obsahom najmä:

a)            Dátum uplatnenia reklamácie;

b)           Obsah reklamácie;

c)            Požadovaný spôsob vybavenia reklamácie;

 

Vadný tovar   nám zašlite späť, pokiaľ sa neuplatňuje zľava z kúpnej ceny. Reklamáciu je možné uplatniť aj v kamenných predajniach nachádzajúcich sa v SR a patriacich do siete predávajúceho, v ktorých je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru. 

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia.

Ak je reklamácia uplatnená po uplynutí 12 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, predávajúci ju môže vybaviť spôsobom odôvodnené zamietnutie aj bez odborného posúdenia. V tomto prípade je však osoba, ktorá reklamáciu vybavila (predávajúci, ním poverený zamestnanec alebo určená osoba), povinná poskytnúť spotrebiteľovi informáciu o tom, kam môže tovar poslať na odborné posúdenie.

Ak spotrebiteľ pošle takýto tovar na odborné posúdenie a odborným posúdením preukáže, že tovar má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, môže reklamáciu znova uplatniť. Znova uplatnenú reklamáciu predávajúci nemôže zamietnuť, ale musí ju vybaviť iným spôsobom, ako je odôvodnené zamietnutie, teda odovzdaním opraveného tovaru, výmenou tovaru, vrátením kúpnej ceny tovaru alebo vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru.

Ak je tovar zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

(4) Záručná doba predstavuje 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

(5) Náklady spojené s vrátením tovaru hradíme v prípade vady my - predávajúci.

(6) Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

§ 7 Náhrada škody

Náhrada škody v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu sa riadi platnými predpismi. To platí analogicky tiež ohľadne zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom.  Dodržujte všetky pokyny uvedené na obale a v príbalových letákoch. V prípade použitia alebo manipulácie v rozpore s týmito pokyny nenesieme zodpovednosť.

§ 8 Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, na základe a v súlade  s príslušnými právnymi predpismi, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane osobných údajov), (ďalej tiež ako „GDPR“), a to za stanovenými účelmi, ako aj spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu titulu v zmysle článku 6 GDPR. Kupujúci – fyzické osoby sú transparentne informované v zmysle článku 13 a 14 GDPR, ako aj poučené o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovení článkov 15 až 22 GDPR.

V tejto súvislosti odkazujeme na informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

§ 9 Spory

Snažíme sa riešiť všetky spory na základe vzájomnej dohody.

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na servis@douglas.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.. Subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetová adresa: https://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

§ 10 Ostatné

(1) Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.

Aktuálne platné znenie VOP si môžete kedykoľvek stiahnuť na webových stránkach www.douglas.sk ako dokument PDF a vytlačiť.

(2) Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu predávajúceho sú dodávky mimo Slovenskej republiky vylúčené a kupujúci preberá tovar od kupujúceho v Slovenskej republike.

 

Pre objednávky tovaru realizované prostredníctvom  webových stránok www.douglas.sk platia tieto VOP v znení platnom ku dňu odoslania objednávky kupujúceho, pokiaľ tým nepríde k obmedzeniu ďalších práv súvisiacich s ochranou spotrebiteľa v krajine obvyklého bydliska kupujúceho, teda kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, nie je zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú ustanovenia právneho poriadku, od ktorých sa nedá zmluvne odchýliť. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, prípadne inými právnymi predpismi slovenského právneho poriadku. Ustanovenia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so znením VOP, že s nimi súhlasí, a že si je vedomý skutočnosti, že obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi ním a predávajúcim.

(3) Nároky a reklamácie je možné uplatniť na adrese uvedenej v § 1 alebo postupom podľa  § 6.3 týchto VOP.

ZÁKAZNÍCKE CENTRUM DOUGLAS

tel.: 0245 520 800 (Po-Pia od 08:30 do 17:00)

e-mail: servis@douglas.sk

Facebook: Parfumerie Douglas Slovensko

Instagram: Parfuméria Douglas Slovensko / @douglasslovakia

REKLAMÁCIA

tel.: 0245 520 800 (Po-Pia od 08:30 do 17:00)

e-mail: servis@douglas.sk

Poštou: Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., Jungmannova 750/34, Praha 1 PSČ 11000

Osobne: v ktorejkoľvek parfumérii DOUGLAS v prevádzkovej dobe danej parfumérie DOUGLAS.

Vrátenie reklamovaného tovaru poštou: Parfumérie Douglas, Oslobodenie 535, Stochov, 273 03, alebo osobne v ktorejkoľvek parfumérii DOUGLAS v rámci jej prevádzkovej doby.

ODSTÚPENIE

tel.: 0245 520 800 (Po-Pia od 08:30 do 17:00)

e-mail: servis@douglas.sk

Poštou: Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., Jungmannova 750/34, Praha 1 PSČ 11000

možno však aj akoukoľvek inou formou dostatočne osvedčujúcou jasnú vôľu v konkrétnom rozsahu odstúpiť od konkrétnej kúpnej zmluvy uzavretej s nami.

Vrátenie reklamovaného tovaru poštou: Parfumérie Douglas, Oslobodenie 535, Stochov, 273 03, alebo osobne v ktorejkoľvek parfumérii DOUGLAS v rámci jej prevádzkovej doby.