Všeobecné obchodné podmienky Karty Douglas

Všeobecné obchodné podmienky vernostného programu „Karta Douglas

 

§ 1

1.     Cieľom vernostného programu „Karta Douglas“ (ďalej len „Program“) je odmeňovanie zákazníkov Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o, so sídlom Landererova 12, 811 09 Bratislava, IČO: 50 628 186, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.115794/B (ďalej len „Organizátor“). 

2.     Tieto všeobecné podmienky (ďalej len „Všeobecné podmienky“) ustanovujú podmienky účasti v Programe. Podpisom prihlasovacieho formulára účastník Programu vyhlasuje, že sa oboznámil so Všeobecnými podmienky a s týmito v celom rozsahu súhlasí.

3.     Všeobecné podmienky a ich akékoľvek zmeny nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na oficiálnej stránke Organizátora v rámci domény douglas.sk, a to konkrétne na 
https://www.douglas.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-karty-douglas.

4.     Žiadne práva vyplývajúce z Programu nie sú prevoditeľné z účastníka Programu na tretiu osobu. 

 

Všeobecné ustanovenia

 § 2

1.     Každý účastník Programu môže zbierať body za nákup stanoveného tovaru alebo služby v sieti kamenných parfumérií Organizátora na území Slovenskej republiky a na e-shopu douglas.sk. Organizátor má výhradne právo stanoviť, na ktorý tovar a služby sa Program vzťahuje.

2.     Každý účastník Programu môže mať v rámci Programu vytvorený len jeden účet.

3.     Body a práva spojené s Programom nemožno scudziť, predať alebo inak previesť na tretiu osobu, najmä nie je možné a dovolené body prenášať medzi jednotlivými účtami patriacimi rôznym účastníkom Programu. Rovnako body a práva spojené s Programom nemôžu byť predmetom akýchkoľvek právnych alebo faktických úkonov s výnimkou tých, ktoré sú uvedené a dovolené v zmysle týchto Všeobecných podmienok.

4.     Právo využívať účastnícky účet a uplatňovať práva spojené s účasťou v Programe má výhradne účastník Programu osobne. Právo získať a zbierať body za nákup a právo na výmenu nazbieraných (pripísaných) bodov v rámci svojho účastníckeho účtu za zľavy môže uplatniť výhradne účastník Programu, ktorý  v rámci svojho účastníckeho účtu tieto body nazbieral.

5.     Účastník programu nemá nárok na vyplatenie akejkoľvek finančnej hotovosti za nazbierané body, pričom právo na výmenu bodov za zľavy možno uplatniť len spôsobom a za podmienok ustanovených v týchto Všeobecných podmienkach.

6.     Z vernostného programu „Karta Douglas“ sú vylúčení držitelia špeciálnej edície Karty Douglas (tzv. čierna Karta Douglas). Ku dňu podpisu žiadosti o špeciálnu edíciu Karty Douglas účasť v Programu účastníka, ktorý žiadal o špeciálnu edíciu Karty Douglas (ďalej len žiadateľ) automaticky zaniká a Karta Douglas žiadateľa bude deaktivovaná.

 

Podmienky účasti v Programe 

§ 3

1.     Podmienkou účasti v Programe je uskutočnenie nákupu v ktorejkoľvek kamennej predajni  parfumérie Organizátora alebo online na douglas.sk. Na základe tohto nákupu obdrží účastník Programu kartu Douglas. Od tohto okamihu môže účastník Programu zbierať body na svojom účte v Programe a používať pri tom kartu Douglas.

2.     Účastníkom Programu sa môže stať každá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 16. rok veku a ktorá riadne, úplne a čitateľne vyplnila, podpísala prihlasovací formulár a tento odovzdala v ktorejkoľvek kamennej predajni parfumérie Organizátora. Účastníkom programu sa nemôže stať právnická osoba, ani fyzická osoba pri vykonávaní svojej podnikateľskej činnosti.

3.     Záujemca o účasť v Programe je povinný uviesť v prihlasovacom formulári správne, úplné a pravdivé informácie. Za úplný sa považuje len prihlasovací formulár, ktorý je riadne podpísaný. Údaje uvedené v prihlasovacom formulári musia byť čitateľné a úplné. V prípade, ak záujemca o účasť v Programe uvedie v prihlasovacom formulári nesprávne, neúplné, nepravdivé informácie alebo tieto budú uvedené nečitateľným spôsobom alebo sa záujemca opakované pokúša získať status účastníka Programu po jeho vylúčení, má Organizátor právo odmietnuť prijatie takto vyplneného prihlasovacieho formulára a zariadenia záujemcu do Programu. V prípade, ak bude ktorákoľvek zo skutočností uvedených v predchádzajúcej vete zistená Organizátorom po vydaní karty Douglas alebo má Organizátor právo kartu Douglas zrušiť a odstrániť účastnícky účet dotknutého účastníka z Programu.

4.     Úplný text Všeobecných podmienok je k dispozícii v každej kamennej predajni parfumérii Organizátora a na oficiálnej stránke Organizátora v rámci domény douglas.sk, a to konkrétne na https://www.douglas.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-karty-douglas.

5.     Zamestnanci Organizátora nie sú oprávnení sa zapojiť do Programu a vlastniť klasickú verziu karty Douglas.

 

Prihlasovací formulár

§ 4

1.     Prihlasovacie formuláre sú k dispozícii vo všetkých kamenných predajniach parfumérie Organizátora na území Slovenskej republiky. Prihlasovací formulár môže vyplniť zamestnanec Organizátora na základe údajov, ktoré obdrží od účastníka Programu alebo môže účastník Programu vyplniť prihlasovací formulár osobne.

2.     V prihlasovacom formulári má účastník Programu možnosť dobrovoľne sa rozhodnúť či udeľuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihlasovacom formulári, ako aj údajov o svojich obchodných zvyklostiach po dobu trvania svojej účasti v Programe, a to za účelom a podmienok vymedzených v § 8 týchto Všeobecných podmienok.

 

Karta Douglas

 § 5

1.     Každý účastník Programu obdrží kartu Douglas po splnení nasledovných podmienok, a to: účastník Programu v ktorejkoľvek kamennej predajni parfumérie Organizátora odovzdá riadne vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár, v ktorom uvedenie správne, pravdivé a úplné.

2.     Karta Douglas je plastová identifikačná karta. Prostredníctvom karty Douglas sa vykonáva identifikácia Účastníka programu a zisťuje jeho príslušnosť ku konkrétnemu účastníckemu účtu.

3.     Na karte Douglas sa  uvádza individuálne číslo karty, ktoré je zároveň číslom účastníka Programu.

4.     Účastník Programu je povinný uvádzať individuálne číslo karty Douglas pri zisťovaní stavu bodov na účastníckom účte.

5.     Kartu Douglas vydáva Organizátor ako hlavnú kartu Programu.

6.     Karta Douglas je platná len v kamenných predajniach parfumérie Organizátora.

7.     Každá karta je priradená k jednému účastníckemu účtu.

8.     Karta Douglas zostáva majetkom Organizátora.

9.     Karta Douglas je platná výhradne v sieti parfumérií Organizátora na území Slovenskej republiky a na e-shope douglas.sk.

10.  V prípade straty karty Douglas, je účastník Programu oprávnený podať žiadosť (k dispozícii v parfumériách Organizátora) o vystavení karty novej, a to vo všetkých parfumériách Organizátora.

11.  Karta Douglas sa aktivuje potom, čo účastník programu zrealizuje prvý nákup s Kartou Douglas v parfumérii Organizátora.

12.  Po predložení Karty Douglas je účastník Programu oprávnený zbierať ďalšie body v rámci Programu.

 

Zbieranie bodov na účastníckom účte 

§ 6

1.     Každý Účastník Programu môže zbierať body za nákup tovaru alebo služieb či za iné stanovené úkony v sieti parfumérií Organizátora na území Slovenskej republiky a na e-shope douglas.sk. Organizátor má výhradné právo stanoviť počet bodov priznaný za vykonanú transakciu a druh produktov, ktoré sú súčasťou Programu.

2.     Body je možné na Účet Účastníka načítať výhradne po predložení Karty Douglas, a to po jej naskenovaní počas transakcie alebo prostredníctvom prihlásenia do svojho elektronického Účtu pri nákupe na e-shope douglas.sk.

3.     Spätné načítanie bodov prebieha cez Zákaznícky servis. Účastník Programu je v tomto prípade povinný na e-mailovú adresu servis@douglas.sk zaslať nasledujúce údaje: číslo karty Douglas, meno a priezvisko, kontaktná adresa bydliska a naskenovanú účtenku/daňový doklad, na základe ktorého budú body spätne načítané. Ak neuvedie Účastník Programu všetky potrebné údaje, vyhradzuje si Organizátor právo odmietnuť spätné načítanie bodov.

4.     Za nákup darčekových kariet sa body nenačítajú.

5.     Ak Účastník vráti zakúpený tovar, Organizátor odpočíta počet bodov, ktorý bol Účastníkovi Programu skôr pripísaný za nákup vráteného tovaru.

6.     V prípade, že Účastník Programu vracia tovar, na ktorý bola poskytnutá zľava na základe karty Douglas, body z uplatnenej zľavy ani akýkoľvek nárok na zľavu samotnú sa nevracia.

7.     Za každé 1 € z ceny kupovaného tovaru či služieb Účastníkom Programu v parfumériách Organizátora získa účastník Programu 1 bod. Zľavu v minimálnej výške 10 € získava Účastník vždy pri nazbieraní 200 bodov a môže ju potom uplatniť kedykoľvek pri nákupe v parfumérii Organizátora. Pri uplatnení zľavy sa Účastníkovi odpočíta príslušný počet bodov.

8.     Každý bod je platný a môže byť použitý po dobu 12 mesiacov od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom účastník Programu bod získal. Po vypršaní platnosti bodov, nie je možné už body využiť. Aktuálny počet bodov môže zistiť na zákazníckej linke alebo na pokladni v parfumérii Organizátora. Prípadné námietky k počtu bodov je Účastník povinný vzniesť prostredníctvom Zákazníckeho servisu najneskôr do 1 mesiaca od zistenia nesúladu a predložiť Organizátorovi potrebné doklady a účtenky na preukázanie svojho nároku.

9.     Účastník Programu môže v súvislosti s promo akciou obdržať ďalšie zľavy či zľavové kupóny, ktoré ho oprávňujú k jednorazovým nákupom so zľavou, prípadne aj špeciálne darčeky alebo bezplatné služby v parfumériách Organizátora.

10.  Organizátor môže Účastníkovi Programu priznať narodeninový zľavový kupón. Táto zľava sa priznáva podľa pravidiel a vo výške určenej Organizátorom. Tento narodeninový zľavový kupón nie je možné kombinovať s inými zľavami ani promo akciami Organizátora, pokiaľ Organizátor neustanovuje inak.

11.  Body ani nároky na zľavy sa nevymieňajú za hotovosť, ani ich nemožno postúpiť tretím osobám.

12.  Zľavy či zľavové kupóny poskytnuté na základe Programu sú platné a je možné ich uplatniť výhradne s kartou Douglas, pričom nie je možné ich kombinovať s inými promo akciami a zľavami v parfumériách či v E-shope Organizátora, pokiaľ Organizátor neustanovuje inak.

13.  Pri príležitosti mimoriadnych marketingových a obchodných akcií prebiehajúcich v sieti parfumérií Organizátora alebo na E-shope, môžu byť pri nákupe určitého tovaru priznávané body navyše.

 

Deaktivácia karty Douglas 

§ 7

1.     Karta Douglas bude deaktivovaná a účastnícky účet účastníka Programu vynulovaný, ak účastník Programu neodovzdá riadne vyplnený prihlasovací formulár najneskôr do 3 mesiacov odo dňa opätovnej aktivácie karty Douglas. Účastníkovi Programu, ktorého karta Douglas bola deaktivovaná, nebudú pripísané body na jeho účastnícky účet. Karta Douglas bude opätovne aktivovaná za predpokladu, že účastník Programu Organizátorovi odovzdá riadne vyplnený a podpísaný prihlasovací formulár, do ktorého uvedie správne a pravdivé údaje.

2.     Účastník Programu sa môže kedykoľvek vzdať účasti v Programe na základe písomného oznámenia odovzdaného personálu v ktorejkoľvek kamennej predajni parfumérie Organizátora alebo doručeného Organizátorovi doporučenou zásielkou. Spolu s písomným oznámením musí byť Organizátorovi odovzdaná alebo doručená aj karta Douglas, inak sa na oznámenie o vzdaní sa účasti neprihliada. Momentom vrátenia sa karta Douglas zrušuje a zaniká jej platnosť. K zániku platnosti karty Douglas dochádza aj odvolaním súhlasu jej držiteľa so spracúvaním osobných údajov. Ku dňu zániku platnosti karty Douglas dochádza k automatickému vymazaniu pripísaných bodov a k jej deaktivácii.

3.     V prípade, ak účastník Programu viac ako 2 roky nenakúpi v sieti parfumérií Organizátora na území Slovenskej republiky, je Organizátor oprávnený deaktivovať kartu Douglas.

4.     Organizátor si vyhradzuje právo kartu Douglas, bez akejkoľvek náhrady už nazbieraných bodov, deaktivovať v prípade závažného porušenia podmienok programu účastníkom. Závažným porušením podmienok programu sa rozumie predovšetkým zverenie karty Douglas k nákupom tretím osobám a ich faktické zdieľanie viacerými osobami za účelom kumulácie bodov na jednom účastníckom účte či akékoľvek iné porušenie týchto Všeobecných podmienok. O tom, že karta bude deaktivovaná pre porušenie týchto Všeobecných podmienok bude pred jej deaktiváciou účastník Programu vyrozumený e-mailom.

 

Spracovanie osobných údajov

§ 8

1.     Podpisom a vyplnením prihlasovacieho formulára účastník Programu poskytuje Organizátorovi ako prevádzkovateľovi osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári. Účelom spracúvania osobných údajov v rozsahu prihlasovacieho formulára je vedenie evidencie držiteľov karty Douglas v rámci informačného systému a zabezpečenie zákazníckej starostlivosti. Organizátor spracúva osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári na právnom základe ktorým je plnenie zmluvných povinností vyplývajúcich z účasti v Programe. V prípade neposkytnutia týchto údajov bude znemožnená realizácia práv a povinností vyplývajúcich z účasti v Programe tak pre Organizátora ako aj pre účastníka.

2.     Účastník Programu môže dobrovoľne udeliť Organizátorovi súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov v rozsahu prihlasovacieho formulára ako aj údajov o svojich obchodných zvyklostiach počas doby svojej účasti v Programe po dobu trvania účasti v Programe aj za účelom realizácie marketingových aktivít, a to na:

·        priebežné zasielanie informácií o prebiehajúcich obchodných a marketingových akciách v sieti parfumérií Organizátora na území Slovenskej republiky prostredníctvom pošty, telefonicky, formou SMS alebo e-mailov;

·        priebežné zasielanie ponúk produktov a služieb Organizátora a spoločností spolupracujúcich s Organizátorom;

Na základe udeleného súhlasu so spracúvaním osobných údajov na účely realizácie marketingových aktivít je Organizátor oprávnený najmä zasielať účastníkovi Programu prostredníctvom pošty, telefonicky, formou SMS alebo e-mailov ponuku aktuálnych  produktov a služieb Organizátora a spoločností spolupracujúcich s Organizátorom vrátane zasielania akýchkoľvek informácií o prebiehajúcich marketingových a obchodných akciách v sieti parfumérií Organizátora na území Slovenskej republiky. V prípade, ak si účastník Programu neželá, aby Organizátor spracovával jeho osobné údaje na účel marketingových aktivít, súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na príslušný účel v prihlasovacom formulári nevyznačí, t. j. súhlas neudelí. Súhlas so spracovaním osobných údajov na účely uvedené v tomto bode udeľuje účastník Programu na dobu trvania účasti v Programe a je oprávnený tento súhlas kedykoľvek odvolať na ktorejkoľvek prevádzkarni Organizátora.

Udelenie súhlasu za účelom zasielania marketingových aktivít Organizátora nie je podmienkou účasti v Programe.

3.     Osobné údaje poskytnuté za účelom získania karty Douglas (osobné údaje uvedené v prihlasovacom formulári) a údaje o obchodných zvyklostiach budú uchovávané po dobu 2 rokov od posledného uskutočneného nákupu s kartou Douglas. Ak nebude karta Douglas použitá, budú osobné údaje vymazané dva roky po registrácii/udelení súhlasu so spracovaním osobných údajov, a to za predpokladu, že pred uplynutím tejto doby Účastník nevyjadrí súhlas s predĺžením doby spracovania osobných údajov.

4.     Bez ohľadu na predchádzajúci bod je Organizátor povinný pred uplynutím doby 10 rokov od registrácie karty Douglas požiadať o opätovné udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rovnakom rozsahu ako pri registrácii karty Douglas.

5.     Osobné údaje budú poskytnuté do Nemecka spoločnosti: Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, Nemecko, zapísaná v obchodnom registri vedenom Obvodovým súdom Düsseldorf pod HRB 79122, a to za účelom efektívnejšieho poskytovania marketingových služieb, predovšetkým zasielania ponúk produktov a služieb Organizátora, firiem spolupracujúcich s Organizátorom a odporúčaných Organizátorom, ako aj pre internetový obchod Organizátora. Osobné údaje budú ďalej poskytované poskytovateľom marketingových služieb:

·        DM Services s.r.o. so sídlom Vamberk, Smetanovo nábřeží 316, 517 54, prevádzkareň Hradec Králové, Za Škodovkou 389 (areál ZVU), 500 02

·        SMSbrána, s.r.o  se sídlom Brno, Nové sady 996/25, 602 00, zapísaná v obchodnom registri u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka č. 103902 zastúpená vo veciach zmluvných konateľom spoločnosti Marek Kohút.

·        ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČO: 027 62 943, zapísaná v obchodnom registri oddiel C vložka 223183 vedená u Mestského súdu v Prahe, za ktorú jedná Ing. Jakub Stupka, jednateľ. 

Osobné údaje budú ďalej poskytnuté akýmkoľvek tretím osobám, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Organizátora ako sprostredkovatelia (osoby v rámci skupiny Organizátora, ktorých zoznam je uvedený na oficiálnej stránke Organizátora v rámci domény douglas.sk, a to konkrétne na (https://www.douglas.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-karty-douglas).

6.     Účastník Programu má nasledovné práva:

·        požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;

·        požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;

·        požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

·        požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť  osobných údajov alebo spracúvanie je  protizákonné  a  dotknutá osoba namieta proti  vymazaniu osobných údajov  a  žiada  namiesto  toho obmedzenie ich použitia;

·        požadovať od Organizátora prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,

·        podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov.  Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.

Účastník Programu má ďalej právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané za účelom realizácie marketingových aktivít, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s týmito marketingovými aktivitami. Ak Účastník Programu namieta voči spracúvaniu na účely realizácie marketingových aktivít, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 

Zákaznícke centrum pre obsluhu držiteľa Karty Douglas

§ 9

1.     Informácie týkajúce sa Programu vrátane informácií o bodovom zostatku možno získať telefonicky na 02 455 20 800 alebo e-mailom na adrese: servis@douglas.sk.

2.     Informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov môžete získať na adrese servis@douglas.sk.

3.     Za účelom zabezpečenia ochrany záujmov účastníkov Programu si zákaznícke centrum pre obsluhu držiteľov karty Douglas vyhradzuje právo klásť počas telefonického rozhovoru otázky smerujúce k identifikácii účastníka Programu. V prípade, ak volajúci odmietne uviesť identifikačné údaje, Organizátor nie je povinný splniť žiadosť predpokladaného účastníka o poskytnutie ním vyžiadaných informácií vrátane stavu bodového konta.

 

 Záverečné ustanovenia

 § 10

1.     Organizátor má právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky počas trvania Programu. Všetky zmeny Všeobecných podmienok sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na oficiálnej stránke Organizátora v rámci domény douglas.sk, a to konkrétne na https://www.douglas.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-karty-douglas. Aktuálne Všeobecné podmienky uverejnené na predmetných webových stránkach prevádzkovaných Organizátorom môžu byť odlišné od znenia Všeobecných podmienok, ktoré boli platné a účinné v čase, keď účastník Programu podával prihlasovací formulár.

2.     Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť Program, nie však skôr, ako 30 dní od zverejnenia informácie o ukončení Programu v parfumériách Organizátora alebo na oficiálnej stránke Organizátora v rámci domény douglas.sk, a to konkrétne na https://www.douglas.sk/vseobecne-obchodne-podmienky-karty-douglas.

3.      V otázkach neupravených týmito Všeobecnými podmienkami sa uplatnia ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

 

DÁTUM POSLEDNEJ AKTUALIZÁCIE DOKUMENTU: 13.11.2023