Pri nákupe 2 a viac rôznych produktov z kategórie „vlasy“ získate zľavu 25 %.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o zásadách spracovania a ochrane osobných údajov

 

 1.       Úvod

Ďakujeme, že ste navštívili webové stránky spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

Naša spoločnosť sa dlhodobo a sústavne stará o ochranu osobných údajov a ochranu súkromia návštevníkov našich webových stránok, vrátane užívateľov súvisiacich aplikácií používaných na zákaznícke akcie a programy, predovšetkým na zákaznícky Vernostný program „Karta Douglas“. Všetky postupy a opatrenia našej spoločnosti, ktoré boli prijaté a realizované v tejto oblasti, dôsledne vychádzajú z aktuálnej platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov a súkromia, predovšetkým z:

·       Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

·       Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

V prípade akýchkoľvek zmien príslušnej právnej úpravy sa naše postupy a opatrenia týmto zmenám priebežne prispôsobujú.

 

 2.       Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému

V prípade, že nám v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb poskytnete svoje osobné údaje a tieto budeme ďalej spracúvať, stávame sa prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje.

Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú:

·        návštevníci internetovej stránky www.douglas.sk

·        registrovaní návštevníci internetovej stránky www.douglas.sk

·        osoby nakupujúce v rámci eshopu na stránke www.douglas.sk

Naša spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., so sídlom Praha 1 - Staré Mesto, Jungmannova 750/34, PSČ 11000, IČO: 26766671, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe C 92300, ktorá vystupuje vo vzťahu k osobným údajom zákazníkov a dodávateľov v právnom postavení prevádzkovateľa osobných údajov, je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá maloobchodným predajom kozmetického tovaru.

Spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. uzatvorila zmluvu o spoločnom prevádzkovaní osobných údajov s koncernovou spoločnosťou Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o. V rámci tejto zmluvy sa v spoločnej správe nachádzajú osobné údaje dotknutých osôb, ktorých spracúvanie a zdieľanie je účelné v rámci tejto časti skupiny Douglas predovšetkým s cieľom lepšieho poskytovania služieb dotknutým osobám. Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť vždy u toho prevádzkovateľa osobných údajov, ktorý od nej osobné údaje získal. Táto zmluva o spoločnom prevádzkovaní osobných údajov je uzatvorená na dobu existencie majetkového a organizačného prepojenia medzi spoločnosťami Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o.

V tejto súvislosti prevádzkujeme Vernostný program „Karta Douglas“.

Spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľ uskutočňuje akékoľvek spracovanie osobných údajov na základe a v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame za nižšie uvedených podmienok. 

 

 3.    Spracúvané osobné údaje  

Všeobecne platí, že na využívanie webových stránok našej spoločnosti nie je potrebné zadávať žiadne vstupné či prístupové informácie a údaje, ktoré by mohli mať povahu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je potrebné len v nevyhnutných prípadoch, keď je potrebné Vás spätne kontaktovať alebo s Vami ďalej komunikovať, a to predovšetkým, ak ste členom vernostného programu, účastníkom spotrebiteľskej súťaže a zákazníkom alebo registrovaným zákazníkom e-shopu.

Na uskutočnenie nákupu v e-shope si zákazník môže zriadiť registráciu alebo môže nákup v eshope realizovať aj bez registrácie. Pri registrácii na webovej stránke našej spoločnosti je nevyhnutné uviesť osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa. Tieto údaje sú zabezpečené heslom a emailom.

Neregistrovaný návštevník eshopu je za účelom realizácie nákupu povinný uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko , emailová adresa, telefónne číslo, adresa.

Spracúvame tak iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytujete v kvalifikovaných prípadoch v súvislosti so zakúpením nami ponúkaného a predávaného tovaru alebo v súvislosti s poskytovaním súvisiacich služieb. Pokiaľ sami neurčíte inak, nebudú Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely.

Obvykle ide o nasledujúce identifikačné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu daného obchodu alebo iného postupu či opatrenia: meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, emailová adresa a telefónne číslo.  

Akékoľvek spracovanie osobných údajov je pritom vždy viazané na stanovený účel spracovania a tomuto účelu zodpovedajúci príslušný právny titul spracovania osobných údajov v zmysle článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä: plnenie zmluvy/ predzmluvných vzťahov, plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, oprávnené záujmy prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby.   

V prípade, že k spracovaniu Vašich osobných údajov dochádza na základe právneho titulu Súhlas dotknutej osoby (ďalej len „Súhlas“), je spracovanie za daným účelom možné len po dobu trvania tohto Súhlasu. Ak tento súhlas odvoláte a/alebo uplynie doba, na ktorú ste Súhlas udelili, je ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov na daný účel vylúčené.

Okrem toho nám môžu byť dostupné i niektoré ďalšie údaje v dôsledku toho, že navštívite naše webové stránky a aktívne využívate naše služby, a to IP adresa a súbory cookies (v prípade online služieb), 

V prípade Vášho súhlasu so zasielaním dotazníkov s hodnotením nákupu prostredníctvom Heuréka.sk môžu byť vaše údaje (e-mailová adresa, informácie o zakúpenom tovare/službe) poskytnuté prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk (Heureka Group a.s.).

Príjemcovia osobných údajov

Mimo prevádzkovateľa osobných údajov sú osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté tretím osobám a to najmä za účelom plnenia zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou:

·        Za účelom doručenia tovaru sú Vaše osobné údaje v potrebnom rozsahu odovzdané dopravcovi, ktorý bol Vami určený na dodanie objednaného tovaru. Takto odovzdané údaje zahŕňajú najmä Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu a telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať.

 

·        Za účelom využitia marketingových služieb, najmä rozosielania obchodných oznámení alebo telemarketingu, môžu byť Vašej osobné údaje odovzdané tretej osobe v postavení sprostredkovateľa, v súlade s článkom 28 GDPR,

 

·        Za účelom plnenia práv Prevádzkovateľa môžu byť osobné údaje dotknutých osôb odovzdané tretím osobám (napr. právnym zástupcom) alebo orgánom verejnej správy.

 

Pri úhrade kúpnej ceny neprichádza k spracúvanie Vašich osobných údajov týkajúcich sa platobných kariet a transakcii. Tieto osobné údaje sú spracúvané príslušnou platobnou bránou prevádzkovanou bankovou inštitúciou.

Pri spracúvaní osobných údajov alebo ich poskytovaní tretím osobám v postavení sprostredkovateľa neprichádza k prenosu osobných údajov mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Doba spracúvania

Vaše osobné údaje budú spracúvané minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami.

Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvných alebo zákonných povinností Prevádzkovateľa môžu byť spracúvané alebo archivované aj po ukončení zmluvné vzťahu, najmä po dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Osobnú údaje spracúvané na základe súhlasu, budú spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu.

Osoba mladšia ako 16 rokov

Súhlas na spracúvanie osobných údajov nemôže udeliť osoba mladšia ako 16 rokov. V prípade registrácie alebo udelenia súhlasu na marketingové účely pri osobe mladšej ako 16 rokov musí byť súhlas udelený zákonným zástupcom dotknutej osoby (rodičovský súhlas).

 

 4.       Dotknutá osoba a jej práva  

V prípade spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľa ste v postavení dotknutej osoby. Voči prevádzkovateľovi máte všetky práva vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 Ako dotknutá osoba máte v zmysle článku 15 až 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nasledujúce práva:

·        požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;

·        požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;

·        požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

·        požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

·        požadovať od spoločnosti Parfumerie Douglas s.r.o. prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,

·        podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/urad

Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe právneho titulu „Oprávnené záujmy spoločnosti Parfumerie Douglas s.r.o.“.

 

 5.       Zabezpečenie osobných údajov

Pri akomkoľvek spracovaní Vašich osobných údajov kladieme dôraz na ich účinné zabezpečenie proti úniku alebo zneužitiu, a to predovšetkým formou technických opatrení a zábezpek nášho webu a ďalších nami využívaných informačných systémov a SW aplikácií ako i formou záväzných vnútorných postupov a organizačných pravidiel pre spracovanie osobných údajov, vrátane povinnosti mlčanlivosti našich zamestnancov.

V tomto smere naša spoločnosť vydala i Smernicu o spracovaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a prijala konkrétne technické, organizačné a ďalšie  opatrenia na zabezpečenie automatizovane ako aj manuálne spracúvaných osobných údajov.

V prípade, že je spracúvaním osobných údajov v konkrétnej veci poverená ďalšia osoba – sprostredkovateľ informačných systémov obsahujúcich osobné údaje – je toto spracovanie detailne upravené zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorá v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov stanoví prísne technické a organizačné pravidlá potrebné na účinnú ochranu osobných údajov spracúvaných u sprostredkovateľa. Zoznam sprostredkovateľov osobných údajov, s ktorými spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. spolupracuje nájdete tu.

 

 6.       Vernostný program „Karta Douglas“

Podrobné informácie, pravidlá a postupy týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov v súvislosti s členstvom zákazníkov vo vernostnom programe „Karta Douglas“ sú samostatne upravené vo Všeobecných podmienkach členstva a v Informácii o spracovaní osobných údajov členov vernostného programu „Karta Douglas“

 

 7.      Cookies

Za účelom skvalitňovania našej online ponuky a zlepšovania elektronickej komunikácie so zákazníkmi a členmi zákazníckych a vernostných programov využívame okrem iného i súbory cookies.

 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané na osobných počítačoch (PC), tabletoch alebo smartfónoch. Tieto súbory nám pritom umožňujú vytvoriť predpoklady pre optimálne fungovanie našich webových stránok voči zákazníkom (užívateľom).

 V tomto smere je však potrebné zdôrazniť, že cookies v žiadnom prípade nedovoľujú prístup do PC alebo iného komunikačného prostriedku a nie sú ani používané k akémukoľvek zhromažďovaniu osobných údajov. Máte kedykoľvek právo a možnosť funkciu cookies odmietnuť a túto funkciu na svojom ICT prostriedku zrušiť/ vypnúť. Odmietnutím cookies môže byť negatívne ovplyvnená funkcionalita webových stránok.

Okrem cookies, ktoré umožňujú hladké využívanie našich stránok, využíva Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. taktiež anonymizované marketingové cookies:

Tracking

Tieto cookies sa uložia do Vášho počítača. Keď kliknete na príslušnú reklamu spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., príslušný poskytovateľ a Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. sa cez tieto cookies dozvedia o počte osôb, ktoré na danú reklamu klikli a boli presmerované na stránku. Takáto stránka je opatrená Conversion-Tracking-Tagom. Conversion-Tracking-Tag sleduje, či osoba presmerovaná na konkrétnu stránku realizovala na stránke významnú operáciu napr. uskutočnila nákup alebo sa stala odberateľom noviniek. Tým sa sleduje, či mala určitá reklama požadovaný účinok. Toto sledovanie prebieha anonymne pod skrátenou IP-adresou.

Prepojenie je možné realizovať i s Vaším facebookovým účtom a účtom Google. Tieto spoločnosti môžu údaje využívať podľa svojich smerníc o ochrane osobných údajov.

 Pokiaľ sa Trackingu nechcete zúčastniť, vykonajte deaktiváciu vo svojom ICT zariadení alebo jednotlivo na nasledujúcich odkazoch:

 

Cookie

Adresa

Opt-out

Google Inc.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way Mountain View, CA 94043

https://adssettings.google.com/

Google Optimize

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ireland

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko

https://www.facebook.com/privacy

Criteo

Criteo CIL – 32 Rue Blanche – 75009 Paríž – Francúzsko

https://www.criteo.com/de/privacy/

United Digital Group

München GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3 80807 Mníchov

 

Zoznam

Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

http://www.imedia.cz

 Remarketing

V priebehu Vášho prechádzania internetových stránok spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. sa do Vášho ICT zariadenia ukladajú cookies, ktoré umožňujú sledovanie Vášho správania na týchto stránkach. Keď následne navštívite stránky nášho partnera, môže tento partner zistiť, že ste sa zaujímali o naše stránky. Následne môže partner z nášho poverenia zamerať na Vás reklamu podľa Vašich záujmov. I toto spracovanie prebieha anonymne, len na základe súborov uložených v ICT zariadení.

Prepojenie je možné realizovať i s Vaším facebookovým účtom a účtom Google. Tieto spoločnosti môžu údaje využívať podľa svojich smerníc o ochrane osobných údajov.

 Pokiaľ sa Trackingu nechcete zúčastniť, vykonajte deaktiváciu na nasledujúcich odkazoch:

 

Remarketing

Adresa

Opt-out

Google Inc.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way Mountain View, CA 94043

https://adssettings.google.com/

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

https://www.facebook.com/privacy

Criteo

Criteo CIL – 32 Rue Blanche – 75009 Paríž – Francúzsko

https://www.criteo.com/de/privacy/

 

Google Analytics

Webové stránky spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. využívajú službu Google Analytics. Google Analytics využíva cookies, ktoré predávajú spoločnosti Google Inc. údaje o využívaní navštívených stránok. Tieto údaje však nie sú personalizované a ukladajú sa pod anonymizovanou (skrátenou) IP-adresou, ktorá neumožňuje identifikáciu konkrétneho ICT zariadenia. Google Analytics môže byť vo Vašom prehliadači vypnuté, vypnutie však môže mať za následok, že niektoré funkcionality webových stránok nebude možné využívať.

 <a id="ga-opt-out" href="#"> Odhlášení z Google Analytics</a>

 

Nosto

Za účelom vytvorenia odporúčaní produktov spoločnosti pre návštevníkov eshopu, na základe skôr navštívených otvorených ponúk, zbiera analytický nástroj Nosto údaje o návštevníkoch stránky www.douglas.sk

 

 8.       Ako nás môžete kontaktovať

 V prípade akýchkoľvek Vašich otázok, odvolania Súhlasu alebo uplatnenia Vašich ďalších práv dotknutej osoby sa na nás môžete obrátiť a kontaktovať nás: 

·        písomne formou listu/ oznámenia na adresu: Praha 1 - Staré Mesto, Jungmannova 750/31, PSČ 11000

·        elektronicky na e-mailovú adresu: GDPR@douglas.cz

·        telefonicky na tel. čísle: +420 222 222 800.