Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o zásadách spracovania a ochrane osobných údajov

 

1.       1. Úvod

Ďakujeme, že ste navštívili webové stránky spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

Naša spoločnosť sa dlhodobo a sústavne stará o ochranu osobných údajov a ochranu súkromia návštevníkov našich webových stránok, vrátane užívateľov súvisiacich aplikácií používaných na zákaznícke akcie a programy, predovšetkým na zákaznícky Vernostný program „Karta Douglas“. Všetky postupy a opatrenia našej spoločnosti, ktoré boli prijaté a realizované v tejto oblasti, dôsledne vychádzajú z aktuálnej platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov a súkromia, predovšetkým z:

·       Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

·       Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

V prípade akýchkoľvek zmien príslušnej právnej úpravy sa naše postupy a opatrenia týmto zmenám priebežne prispôsobujú.

 

2.       2. Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému

 

V prípade, že nám v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb poskytnete svoje osobné údaje a tieto budeme ďalej spracúvať, stávame sa prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje.

 

Prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje dotknutých osôb, ktorými sú:

·        návštevníci internetovej stránky www.douglas.sk

·        registrovaní návštevníci internetovej stránky www.douglas.sk

·        osoby nakupujúce v rámci eshopu na stránke www.douglas.sk

·        osoby zaregistrované na odber newslettera a iných obchodných oznámení.

·        ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú špeciálnych marketingových akcií, napr. spotrebiteľských súťaží.

Naša spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., so sídlom Praha 1 - Staré Mesto, Jungmannova 750/34, PSČ 11000, IČO: 26766671, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe C 92300, ktorá vystupuje vo vzťahu k osobným údajom zákazníkov a dodávateľov v právnom postavení prevádzkovateľa osobných údajov, je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá maloobchodným predajom kozmetického tovaru (ďalej tiež ako "správca").

 

Spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. uzatvorila zmluvu o spoločnom prevádzkovaní osobných údajov s koncernovou spoločnosťou Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o. V rámci tejto zmluvy sa v spoločnej správe nachádzajú osobné údaje dotknutých osôb, ktorých spracúvanie a zdieľanie je účelné v rámci tejto časti skupiny Douglas predovšetkým s cieľom lepšieho poskytovania služieb dotknutým osobám. Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť vždy u toho prevádzkovateľa osobných údajov, ktorý od nej osobné údaje získal. Táto zmluva o spoločnom prevádzkovaní osobných údajov je uzatvorená na dobu existencie majetkového a organizačného prepojenia medzi spoločnosťami Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o.

 

V tejto súvislosti prevádzkujeme Vernostný program „Karta Douglas“.

 

Spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľ uskutočňuje akékoľvek spracovanie osobných údajov na základe a v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

Vaše osobné údaje spracúvame za nižšie uvedených podmienok. 

 

3.    3. Spracúvané osobné údaje  

 

Všeobecne platí, že na využívanie webových stránok našej spoločnosti nie je potrebné zadávať žiadne vstupné či prístupové informácie a údaje, ktoré by mohli mať povahu osobných údajov.

 

Poskytnutie osobných údajov je potrebné len v nevyhnutných prípadoch, keď je potrebné Vás spätne kontaktovať alebo s Vami ďalej komunikovať, a to predovšetkým, ak ste členom vernostného programu, účastníkom spotrebiteľskej súťaže a zákazníkom alebo registrovaným zákazníkom e-shopu.

 

Na uskutočnenie nákupu v e-shope si zákazník môže zriadiť registráciu alebo môže nákup v eshope realizovať aj bez registrácie. Pri registrácii na webovej stránke našej spoločnosti je nevyhnutné uviesť osobné údaje v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo, adresa. Tieto údaje sú zabezpečené heslom a emailom.

 

Neregistrovaný návštevník eshopu je za účelom realizácie nákupu povinný uviesť nasledovné údaje: meno a priezvisko , emailová adresa, telefónne číslo, adresa.

 

Spracúvame tak iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytujete v kvalifikovaných prípadoch v súvislosti so zakúpením nami ponúkaného a predávaného tovaru alebo v súvislosti s poskytovaním súvisiacich služieb. Pokiaľ sami neurčíte inak, nebudú Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely.

 

Obvykle ide o nasledujúce identifikačné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu daného obchodu alebo iného postupu či opatrenia: meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, emailová adresa a telefónne číslo.  

 

Odber newsletterov a iných obchodných oznámení

 

Pokiaľ sa chce zákazník zaregistrovať na zasielanie newsletterov a iných obchodných oznámení, môže dobrovoľne zadať na webovej stránke www.douglas.sk svoju e-mailovú adresu a uviesť ďalšie nepovinné údaje. Zasielanie newsletterov je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v e-maile alebo kontaktovaním správcu na zákazníckej linke (viď bod 8. nižšie).

 

Ďalšie podmienky spracovania

 

Akékoľvek spracovanie osobných údajov je pritom vždy viazané na stanovený účel spracovania a tomuto účelu zodpovedajúci príslušný právny titul spracovania osobných údajov v zmysle článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä: plnenie zmluvy/ predzmluvných vzťahov, plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, oprávnené záujmy prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby.   

 

 V prípade, že k spracovaniu Vašich osobných údajov dochádza na základe právneho titulu Súhlas dotknutej osoby (ďalej len „Súhlas“), je spracovanie za daným účelom možné len po dobu trvania tohto Súhlasu. Ak tento súhlas odvoláte a/alebo uplynie doba, na ktorú ste Súhlas udelili, je ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov na daný účel vylúčené.

 

Okrem toho nám môžu byť dostupné i niektoré ďalšie údaje v dôsledku toho, že navštívite naše webové stránky a aktívne využívate naše služby, a to IP adresa a súbory cookies (v prípade online služieb).

 

 V prípade Vášho súhlasu so zasielaním dotazníkov s hodnotením nákupu prostredníctvom Heuréka.sk môžu byť vaše údaje (e-mailová adresa, informácie o zakúpenom tovare/službe) poskytnuté prevádzkovateľovi portálu Heureka.sk (Heureka Group a.s.).

 

Príjemcovia osobných údajov

 

Mimo prevádzkovateľa osobných údajov sú osobné údaje dotknutých osôb poskytnuté tretím osobám a to najmä za účelom plnenia zákonných a zmluvných povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou:

 

·        Za účelom doručenia tovaru sú Vaše osobné údaje v potrebnom rozsahu odovzdané dopravcovi, ktorý bol Vami určený na dodanie objednaného tovaru. Takto odovzdané údaje zahŕňajú najmä Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu a telefónne číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať.

 

Za účelom využitia marketingových služieb, najmä rozosielania obchodných oznámení, môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané spracovateľom osobných údajov, v súlade s článkom 28 GDPR, Osobné údaje sú odovzdávané a spracovávané v Nemecku spoločnosti: Parfümerie Douglas GmbH, Kabeler Str. 4, 58099 Hagen, Nemecko, a to za účelom efektívnejšieho poskytovania marketingových služieb, najmä zasielania ponúk produktov a služieb správcu, firiem spolupracujúcich so správcom a odporúčaných správcom a taktiež pre vedenie e-shopu správcu.

 

·        Za účelom plnenia povinností správcu či obhajoby jeho právnych nárokov môžu byť Vaše osobné údaje odovzdané tretím osobám (napr. nášmu právnemu zástupcovi, daňovým poradcom, audítorom a pod.) alebo orgánom verejnej správy či iným štátnym orgánom či súdom.

 

 

Pri úhrade kúpnej ceny neprichádza k spracúvanie Vašich osobných údajov týkajúcich sa platobných kariet a transakcii. Tieto osobné údaje sú spracúvané príslušnou platobnou bránou prevádzkovanou bankovou inštitúciou.

 

Pri spracúvaní osobných údajov alebo ich poskytovaní tretím osobám v postavení sprostredkovateľa neprichádza k prenosu osobných údajov mimo územia Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Výnimkou môžu byť údaje získané prostredníctvom cookies – viď bod 7. nižšie.

 

Doba spracúvania

 

Vaše osobné údaje budú spracúvané minimálne po dobu trvania zmluvného vzťahu s Vami.

 

Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zmluvných alebo zákonných povinností Prevádzkovateľa môžu byť spracúvané alebo archivované aj po ukončení zmluvné vzťahu, najmä po dobu stanovenú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (premlčacia lehota 3 rokov, doby stanovené účtovnými a daňovými predpismi, tj. až 10 rokov).

 

Osobnú údaje spracúvané na základe súhlasu, budú spracúvané po dobu 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do odvolania súhlasu, pokiaľ nie je uvedené inak.

 

Osoba mladšia ako 16 rokov

 

Súhlas na spracúvanie osobných údajov nemôže udeliť osoba mladšia ako 16 rokov. V prípade registrácie alebo udelenia súhlasu na marketingové účely pri osobe mladšej ako 16 rokov musí byť súhlas udelený zákonným zástupcom dotknutej osoby (rodičovský súhlas).

 

4.       4. Dotknutá osoba a jej práva  

 

V prípade spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľa ste v postavení dotknutej osoby. Voči prevádzkovateľovi máte všetky práva vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 

 Ako dotknutá osoba máte v zmysle článku 15 až 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nasledujúce práva:

 

  • na prístup k osobným údajom, ktoré o ňom správca spracováva;
  • na opravu osobných údajov, ak sú údaje vedené nepresne alebo nie sú pravdivé;
  • na vymazanie osobných údajov, pokiaľ už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracovávané, alebo ak subjekt údajov zistí, že boli spracovávané protiprávne;
  • na prenosnosť osobných údajov, keď osobné údaje spracovávané z titulu zmluvy alebo na základe súhlasu poskytne správca tretiemu subjektu, a to za podmienky, že to právne predpisy povoľujú a je to technicky možné;
  • na obmedzenie spracovania osobných údajov, čo znamená, že osobné údaje môže správca dočasne zneprístupniť, odstrániť alebo inak obmedziť ich spracovanie;
  • vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov vykonávaného na podporu oprávnených záujmov správcu, po ktorej spracovanie Vašich osobných údajov bude ukončené, ak sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami správcu a jeho právami najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov. Námietku tiež môže subjekt údajov vzniesť kedykoľvek v prípade spracovania osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania). V takom prípade nebudú už osobné údaje na tieto účely spracovávané.
  • kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/urad

Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe právneho titulu „Oprávnené záujmy spoločnosti Parfumerie Douglas s.r.o.“.

 

5.       5. Zabezpečenie osobných údajov

 

Pri akomkoľvek spracovaní Vašich osobných údajov kladieme dôraz na ich účinné zabezpečenie proti úniku alebo zneužitiu, a to predovšetkým formou technických opatrení a zábezpek nášho webu a ďalších nami využívaných informačných systémov a SW aplikácií ako i formou záväzných vnútorných postupov a organizačných pravidiel pre spracovanie osobných údajov, vrátane povinnosti mlčanlivosti našich zamestnancov.

 

V tomto smere naša spoločnosť vydala i Smernicu o spracovaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a prijala konkrétne technické, organizačné a ďalšie  opatrenia na zabezpečenie automatizovane ako aj manuálne spracúvaných osobných údajov.

 

V prípade, že je spracúvaním osobných údajov v konkrétnej veci poverená ďalšia osoba – sprostredkovateľ informačných systémov obsahujúcich osobné údaje – je toto spracovanie detailne upravené zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorá v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov stanoví prísne technické a organizačné pravidlá potrebné na účinnú ochranu osobných údajov spracúvaných u sprostredkovateľa. Zoznam sprostredkovateľov osobných údajov, s ktorými spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. spolupracuje nájdete tu.

 

6.       Vernostný program „Karta Douglas“

 

Podrobné informácie, pravidlá a postupy týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov v súvislosti s členstvom zákazníkov vo vernostnom programe „Karta Douglas“ sú samostatne upravené vo Všeobecných podmienkach členstva a v Informácii o spracovaní osobných údajov členov vernostného programu „Karta Douglas“

 

7.      7. Cookies

 

Spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. používa na všetkých svojich webových stránkach tzv. cookies a podobné technológie (napr. trackovacie technológie typu pixely, beacons a pod.) (ďalej len „cookies“).

 

Čo sú cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané do zariadení používateľov (návštevníkov) našich webových stránok. Tieto súbory ukladajú informácie o ich využívaní a pritom nám umožňujú vytvoriť predpoklady pre ich optimálne fungovanie, analyzovať správanie návštevníkov na webe a vytvárať štatistiky o využívaní webu, ďalej zlepšovať ponuku a komunikáciu s užívateľmi a zákazníkmi a ponúkať im reklamu prispôsobenú ich záujmom.

Podľa informácií, ktoré získame pomocou cookies, nemožno však priamo identifikovať konkrétnu osobu, iba koncové zariadenie. Medzi týmito informáciami a údajmi sú najmä Vaša IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme, koncovom zariadení (napr. mobil), nastavenie jazyka stránky a tiež informácie o Vašom správaní na webovej stránke ( napr. ktoré časti navštívite).

 

Cookies s výnimkou tzv. technických cookies môžeme používať a dáta z nich využívať iba s Vaším výslovným súhlasom, ktorý môžete udeliť v úvodnej cookie lište na našej webovej stránke (viď ďalej).

 

Typy cookies

Naša spoločnosť využíva na svojich webových stránkach nasledujúce cookies:

 

• Nutné (technické) cookies, ktoré sú dôležité pre základnú funkčnosť webu, napr. pre zaistenie navigácie stránky či prístupu k zabezpečeným sekciám webu; Tieto cookies používame na základe oprávneného záujmu spočívajúceho v zaistení správnej funkčnosti webovej stránky.

 

• Preferenčné cookies umožňujú, aby si náš web zapamätal základné voľby a informácie, ktoré menia jeho správanie či vzhľad, napr. nastavenie preferovaného jazyka či regiónu, kde sa nachádzate. Tieto cookies používame na základe Vášho súhlasu udeleného pomocou cookie lišty.

 

• Štatistické (analytické) cookies nám pomáhajú zlepšovať výkonnosť, vzhľad, štruktúru a obsah webu. Vďaka nim môžeme anonymne sledovať návštevnosť stránok, správanie návštevníkov na stránke a využívanie rôznych funkcií. Tieto cookies používame na základe Vášho súhlasu udeleného pomocou cookie lišty.

 

• Marketingové cookies, ktoré sledujú správanie návštevníka na webe a používame ich na personalizáciu obsahu reklám a ich správneho zacielenia, a to ako na našom webe, tak aj naprieč inými webovými stránkami. Tieto cookies používame na základe Vášho súhlasu udeleného pomocou cookie lišty.

 

V cookie lište môžete nájsť aj kategóriu „neklasifikované“ cookies. Tieto súbory aktuálne analyzujeme pre ďalšie zaradenie do príslušnej kategórie. 

 

Cookies je možné tiež rozlišovať podľa doby, počas ktorej sú uložené vo Vašom prehliadači, a to na:

 

• krátkodobé (session) cookies – tieto sa ukladajú iba počas relácie, teda spustenia Vášho prehliadača

 

• dlhodobé (persistent) cookies – zostávajú uložené vo Vašom prehliadači aj po skončení relácie, pomáhajú tak identifikovať Vaše zariadenie (nie Vás ako konkrétnu osobu) pri opätovnom spustení prehliadača

 

Cookies tiež môžeme rozlišovať nasledovne:

 

• Cookie prvej strany (first party cookies) – ide o cookies, ktoré bežia na doméne našej webovej stránky.

 

• Cookie tretej strany (third party cookies) – ide o cookies, ktoré sú spojené s doménami odlišnými od domény našej webovej stránky. Tretia strana pritom používa túto cookie na rôznych doménach a môže tak informácie o sledovaných weboch užívateľa využívať napr. pre zacielenie reklamy Informácie o tom, ako náš web používate, takto zdieľame s tretími stranami - svojimi partnermi pre sociálne médiá, inzerciu a analýzy. Partneri tieto údaje môžu skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.

Podrobné informácie k jednotlivým nami používaným cookies, ich poskytovateľoch, účelu ich použitia a dobe ich uloženia v zariadení, nájdete priamo v cookie lište našej webovej stránky.

 

Súhlas s použitím cookies

 

Cookies si môžete nastaviť pomocou úvodného cookie banneru (lišty), a to udeliť súhlas so všetkými cookies, nastaviť súhlas iba pre niektoré typy alebo všetky cookies s výnimkou nutných cookies odmietnuť. Po kliknutí na jednotlivý typ cookies dostanete informácie o jednotlivých cookies.

 

V prípade, že ste kompletne vymazali súbory cookies z prehliadača, zobrazí sa Vám cookie lišta opätovne pri ďalšej návšteve webu.

 

Pri technických cookies nie je možné udeliť súhlas alebo ich odmietnuť, pretože sú pre fungovanie našej stránky nevyhnutné.

 

Nastavenie/výmaz cookies pomocou prehliadača

 

Ďalšou možnosťou, ako nastaviť alebo úplne odmietnuť použitie cookies je prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača, ktorý môžete využiť aj na pravidelné odstraňovanie cookies. Upozorňujeme ale, že pokiaľ nepovolíte cookies vôbec alebo zakážete použitie iba niektorých typov, nemusí naša webová stránka úplne správne fungovať.

 

Ďalšie nastavenia cookies, spracovatelia

 

Nižšie nájdete zoznam poskytovateľov cookies (tiež spracovateľov osobných údajov), u ktorých je tiež možné nastaviť použitie cookies. Ďalších spracovateľov nájdete aj priamo v cookie lište.

·        Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko).

-        Informácie o ochrane osobných údajov viď TU.

-        Google umožňuje nastaviť reklamy aj individuálne, viď TU.

-        Google môže prenášať osobné údaje aj do tretích krajín (USA) na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie.

·        Facebook - Meta (USA a Kanada: Meta Platforms, Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA; EÚ: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko).

-        Dáta sú spracovávané na základe zmluvy o spoločnom spracovaní uvedenej TU. Ďalšie informácie o spracovaní údajov nájdete aj TU.

-        Meta umožňuje aj vlastné nastavenie TU.

-        Meta môže prenášať osobné údaje aj do tretích krajín (USA) na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie.

·        Instagram (Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko).

-        Ďalšie informácie o spracovaní údajov nájdete tiež TU.

-         Meta môže prenášať osobné údaje aj do tretích krajín (USA) na základe štandardných zmluvných doložiek Európskej komisie

·         Sklik (Seznam.cz, a.s. so sídlom Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, IČO: 26168685, ČR)

-        Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete TU.

·        Nosto (Nosto solutions Oy Bulevardi 21, 00180 Helsinki, Fínsko)

-        Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete TU.

·        Criteo (Criteo, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž, Francúzsko)

-        Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete TU.

 

8.       8. Ako nás môžete kontaktovať

 

 V prípade akýchkoľvek Vašich otázok, odvolania Súhlasu alebo uplatnenia Vašich ďalších práv dotknutej osoby sa na nás môžete obrátiť a kontaktovať nás: 

 

·        písomne formou listu/ oznámenia na adresu: Praha 1 - Staré Mesto, Jungmannova 750/31, PSČ 11000

·        elektronicky na e-mailovú adresu: servis@douglas.cz

·        telefonicky na tel. čísle: +420 222 222 800.