ZÍSKAJTE DODATOČNÚ ZĽAVU 20 % NA UŽ ZĽAVNENÉ PRODUKTY S KÓDOM "OUTLET20"

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Informácie o zásadách spracovania a ochrane osobných údajov

 

1.       Úvod

Ďakujeme, že ste navštívili webové stránky spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o.

Naša spoločnosť sa dlhodobo a sústavne stará o ochranu osobných údajov a ochranu súkromia návštevníkov našich webových stránok, vrátane užívateľov súvisiacich aplikácií používaných na zákaznícke akcie a programy, predovšetkým na zákaznícky vernostný program Douglas Card.

Všetky postupy a opatrenia našej spoločnosti, ktoré boli prijaté a realizované v tejto oblasti, dôsledne vychádzajú z aktuálnej platnej právnej úpravy týkajúcej sa ochrany osobných údajov a súkromia, predovšetkým z:

×           Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

×           Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

V prípade akýchkoľvek zmien príslušnej právnej úpravy sa naše postupy a opatrenia týmto zmenám priebežne prispôsobujú.

 

2.       Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľ informačného systému

 

V prípade, že nám v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb poskytnete svoje osobné údaje a tieto budeme ďalej spracúvať, stávame sa prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje.

Naša spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., so sídlom Praha 1 - Staré Mesto, Jungmannova 750/34, PSČ 11000, IČO: 26766671, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe C 92300, ktorá vystupuje vo vzťahu k osobným údajom zákazníkov a dodávateľov v právnom postavení prevádzkovateľa osobných údajov, je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá maloobchodným predajom kozmetického tovaru.

Spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. uzatvorila zmluvu o spoločnom prevádzkovaní osobných údajov s koncernovou spoločnosťou Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o. V rámci tejto zmluvy sa v spoločnej správe nachádzajú osobné údaje dotknutých osôb, ktorých spracúvanie a zdieľanie je účelné v rámci tejto časti skupiny Douglas predovšetkým s cieľom lepšieho poskytovania služieb dotknutým osobám. Svoje práva môže dotknutá osoba uplatniť vždy u toho prevádzkovateľa osobných údajov, ktorý od nej osobné údaje získal. Táto zmluva o spoločnom prevádzkovaní osobných údajov je uzatvorená na dobu existencie majetkového a organizačného prepojenia medzi spoločnosťami Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a Parfumerie Douglas Slovensko, s.r.o.

V tejto súvislosti prevádzkujeme vernostný zákaznícky program „Douglas Card“.

 

Spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľ uskutočňuje akékoľvek spracovanie osobných údajov na základe a v súlade s požiadavkami, ktoré vyplývajú zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje spracúvame za nižšie uvedených podmienok. 

 

3.    Spracúvané osobné údaje  

Všeobecne platí, že na využívanie webových stránok našej spoločnosti nie je potrebné zadávať žiadne vstupné či prístupové informácie a údaje, ktoré by mohli mať povahu osobných údajov.

Poskytnutie osobných údajov je potrebné len v nevyhnutných prípadoch, keď je potrebné Vás spätne kontaktovať alebo s Vami ďalej komunikovať, a to predovšetkým, ak ste členom vernostného programu alebo účastníkom spotrebiteľskej súťaže a zákazníkom e-shopu alebo registrovaným zákazníkom.

Na uskutočnenie nákupu v e-shope si zákazník môže zriadiť registráciu. V rámci registrácie zadá svoje kontaktné údaje a údaje na doručenie tovaru. Tieto údaje sú zabezpečené heslom a emailom.

Spracúvame tak iba tie osobné údaje, ktoré nám poskytujete v kvalifikovaných prípadoch v súvislosti so zakúpením nami ponúkaného a predávaného tovaru a/alebo v súvislosti s poskytovaním súvisiacich služieb. Pokiaľ sami neurčíte inak, nebudú Vaše osobné údaje spracúvané na marketingové účely.

Obvykle ide o nasledujúce identifikačné údaje, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu daného obchodu alebo iného postupu či opatrenia: meno a priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, emailová adresa a telefónne číslo.  

Akékoľvek spracovanie osobných údajov je pritom vždy viazané na stanovený účel spracovania a tomuto účelu zodpovedajúci príslušný právny titul spracovania osobných údajov v zmysle článku 6 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, najmä: plnenie zmluvy/ predzmluvných vzťahov, plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, oprávnené záujmy prevádzkovateľa a súhlas dotknutej osoby.

 V prípade, že k spracovaniu Vašich osobných údajov dochádza na základe právneho titulu Súhlas dotknutej osoby (ďalej len „Súhlas“), je spracovanie za daným účelom možné len po dobu trvania tohto Súhlasu. Ak tento súhlas odvoláte a/alebo uplynie doba, na ktorú ste Súhlas udelili, je ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov na daný účel vylúčené.

Okrem toho nám môžu byť dostupné i niektoré ďalšie údaje v dôsledku toho, že navštívite naše webové stránky a aktívne využívate naše služby, a to IP adresa a súbory cookies (v prípade online služieb), ktoré však vo vzťahu k dotknutým osobám aktívne nespracúvame.

 

4.       Dotknutá osoba a jej práva

V prípade spracovania Vašich osobných údajov zo strany spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. ako prevádzkovateľa ste v postavení dotknutej osoby. Voči prevádzkovateľovi máte všetky práva vyplývajúce zo všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

 Ako dotknutá osoba máte v zmysle článku 15 až 22 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov nasledujúce práva:

  • požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
  • požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
  • požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • požadovať od spoločnosti Parfumerie Douglas s.r.o. prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
  • podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie, v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/urad

Dotknutá osoba má ďalej právo kedykoľvek namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe právneho titulu „Oprávnené záujmy spoločnosti Parfumerie Douglas s.r.o.“.

 

 

5.       Zabezpečenie osobných údajov

 

Pri akomkoľvek spracovaní Vašich osobných údajov kladieme dôraz na ich účinné zabezpečenie proti úniku alebo zneužitiu, a to predovšetkým formou technických opatrení a zábezpek nášho webu a ďalších nami využívaných informačných systémov a SW aplikácií ako i formou záväzných vnútorných postupov a organizačných pravidiel pre spracovanie osobných údajov, vrátane povinnosti mlčanlivosti našich zamestnancov.

V tomto smere naša spoločnosť vydala i Smernicu o spracovaní a ochrane osobných údajov v spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. a prijala konkrétne technické, organizačné a ďalšie  opatrenia na zabezpečenie automatizovane ako aj manuálne spracúvaných osobných údajov.

V prípade, že je spracúvaním osobných údajov v konkrétnej veci poverená ďalšia osoba – sprostredkovateľ informačných systémov obsahujúcich osobné údaje – je toto spracovanie detailne upravené zmluvou o spracovaní osobných údajov, ktorá v súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov stanoví prísne technické a organizačné pravidlá potrebné na účinnú ochranu osobných údajov spracúvaných u sprostredkovateľa. Zoznam sprostredkovateľov osobných údajov, s ktorými spoločnosť Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. spolupracuje nájdete tu.

 

6.       Vernostný program DOUGLAS Card

 

Podrobné informácie, pravidlá a postupy týkajúce sa spracovania a ochrany osobných údajov v súvislosti s členstvom zákazníkov vo vernostnom programe DOUGLAS Card sú samostatne upravené vo Všeobecných podmienkach členstva a v Informácii o spracovaní osobných údajov členov vernostného programu DOUGLAS Card.  

 

 

7.       Platba kartou

 

Uprednostňujete platbu kartou? Na www.douglas.sk môžete platiť kartami VISA a Mastercard. Do príslušných polí zadajte číslo platobnej karty, CVV/CVC kód, dátum expirácie a meno držiteľa. Predmetná čiastka bude z účtu strhnutá až vo chvíli, keď bude Vaša objednávka expedovaná.

 

Čo je 3DSecure?
3D-Secure je bezpečnostný protokol, ktorý zvyšuje zabezpečenie a umožňuje zákazníkom bezpečnejšie overovanie pri použití debetnej alebo kreditnej karty pri nakupovaní online. Po zadaní platobných údajov do formulára platobnej brány príde zákazníkovi SMS s unikátnym číselným kódom. Cieľom 3D-Secure je zamedziť neoprávnenému zneužitiu kariet tretími stranami.

V závislosti od typu karty sa označuje ako Mastercard Identity Check (pri Mastercard), Visa Secure (pri VISA) alebo Safekey (pri American Express).

 

Prečo používame 3D-Secure?

Európsky orgán pre bankovníctvo ukladá obchodníkom povinnosť zaistiť najvyššiu možnú ochranu citlivých dát pri platbách debetnými a kreditnými kartami na internete. Identita oprávneného držiteľa karty je overovaná v súlade s platnou legislatívou. Táto požiadavka protokol 3D-Secure spĺňa využívaním overovacích kódov. Všetci európski online obchodníci sú povinní tento postup dodržiavať.

Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA) nariaďuje pri autentifikácii využitie aspoň dvoch z nižšie uvedených prvkov:

 

Prvok znalosti

PIN, heslo a odpovede na bezpečnostné otázky, ktoré sú známe výhradne zákazníkovi*.

 

Prvok držania

Chytrý telefón, token alebo iný prvok, ktorý je vo výhradnom držaní zákazníka

 

Prvok inherencie

Odtlačky prstov a ďalšie biometrické údaje, ktorými je možné zákazníka bezpečne identifikovať.

 

 

 

 

8.      Cookies

Za účelom skvalitňovania našej online ponuky a zlepšovania elektronickej komunikácie so zákazníkmi a členmi zákazníckych a vernostných programov využívame okrem iného i súbory cookies.

 Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané na osobných počítačoch (PC), tabletoch alebo smartfónoch. Tieto súbory nám pritom umožňujú vytvoriť predpoklady pre optimálne fungovanie našich webových stránok voči zákazníkom (užívateľom).

 V tomto smere je však potrebné zdôrazniť, že cookies v žiadnom prípade nedovoľujú prístup do PC alebo iného komunikačného prostriedku a nie sú ani používané k akémukoľvek zhromažďovaniu osobných údajov. Máte kedykoľvek právo a možnosť funkciu cookies odmietnuť a túto funkciu na svojom ICT prostriedku zrušiť/ vypnúť. Odmietnutím cookies môže byť negatívne ovplyvnená funkcionalita webových stránok.

 Okrem cookies, ktoré umožňujú hladké využívanie našich stránok, využíva Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. taktiež anonymizované marketingové cookies:

Tracking

Tieto cookies sa uložia do Vášho počítača. Keď kliknete na príslušnú reklamu spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., príslušný poskytovateľ a Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. sa cez tento cookie dozvedia o počte osôb, ktoré na danú reklamu klikli a boli presmerované na stránku. Takáto stránka je opatrená Conversion-Tracking-Tagom. Conversion-Tracking-Tag sleduje, či osoba presmerovaná na konkrétnu stránku realizovala na stránke významnú operáciu napr. uskutočnila nákup alebo sa stala odberateľom noviniek. Tým sa sleduje, či mala určitá reklama požadovaný účinok. Toto sledovanie prebieha anonymne pod skrátenou IP-adresou.

Prepojenie je možné realizovať i s Vaším facebookovým účtom a účtom Google. Tieto spoločnosti môžu údaje využívať podľa svojich smerníc o ochrane osobných údajov.

Pokiaľ sa Trackingu nechcete zúčastniť, vykonajte deaktiváciu vo svojom ICT zariadení alebo jednotlivo na nasledujúcich odkazoch:

 

Cookie

Adresa

Opt-out

Google Inc.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way Mountain View, CA 94043

https://adssettings.google.com/

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Írsko

https://www.facebook.com/privacy

Criteo

Criteo CIL – 32 Rue Blanche – 75009 Paríž – Francúzsko

https://www.criteo.com/de/privacy/

United Digital Group

München GmbH Wilhelm-Wagenfeld-Straße 1-3 80807 Mníchov

 

Zoznam

Praha 5 - Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00

http://www.imedia.cz

 

Remarketing

V priebehu Vášho prechádzania internetových stránok spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. sa do Vášho ICT zariadenia ukladajú cookies, ktoré umožňujú sledovanie Vášho správania na týchto stránkach. Keď následne navštívite stránky nášho partnera, môže tento partner zistiť, že ste sa zaujímali o naše stránky. Následne môže partner z nášho poverenia zamerať na Vás reklamu podľa Vašich záujmov. I toto spracovanie prebieha anonymne, len na základe súborov uložených v ICT zariadení.

Prepojenie je možné realizovať i s Vaším facebookovým účtom a účtom Google. Tieto spoločnosti môžu údaje využívať podľa svojich smerníc o ochrane osobných údajov.

 Pokiaľ sa Trackingu nechcete zúčastniť, vykonajte deaktiváciu na nasledujúcich odkazoch:

 

Remarketing

Adresa

Opt-out

Google Inc.

Google Inc., 1600 Amphitheatre Park-way Mountain View, CA 94043

https://adssettings.google.com/

Facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland

https://www.facebook.com/privacy

Criteo

Criteo CIL – 32 Rue Blanche – 75009 Paríž – Francúzsko

https://www.criteo.com/de/privacy/

 

 

Google Analytics

 

Webové stránky spoločnosti Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. využívajú službu Google Analytics. Google Analytics využíva cookies, ktoré predávajú spoločnosti Google Inc. údaje o využívaní navštívených stránok. Tieto údaje však nie sú personalizované a ukladajú sa pod anonymizovanou (skrátenou) IP-adresou, ktorá neumožňuje identifikáciu konkrétneho ICT zariadenia. Google Analytics môže byť vo Vašom prehliadači vypnuté, vypnutie však môže mať za následok, že niektoré funkcionality webových stránok nebude možné využívať.

Odhlášení z Google Analytics

 

 Aplikácia

 Pre účely aplikácie Douglas spoločnosť uchováva, spracováva a používa používateľské ID, ktoré slúži ako identifikátor účtu používaný systémy e-commerce Parfumérie DOUGLAS s.r.o. Dáta v aplikácii Douglas sú tiež zdieľané s naším partnerom RESKYT ONLINE S.L. zo Španielska, ktorý prevádzku aplikácie riadi. RESKYT funguje ako proxy pre parfumériu DOUGLAS s.r.o. a má prístup len k anonymným údajom, ako je identifikátor účtu.

 

 

9.       Ako nás môžete kontaktovať

 V prípade akýchkoľvek Vašich otázok, odvolania Súhlasu alebo uplatnenia Vašich ďalších práv dotknutej osoby sa na nás môžete obrátiť a kontaktovať nás: 

 

  • písomne formou listu/ oznámenia na adresu: Praha 1 - Staré Mesto, Jungmannova 750/31, PSČ 11000
  • elektronicky na e-mailovú adresu: GDPR@douglas.cz
  • telefonicky na tel. čísle: +420 222 222 800.