ZĽAVA 20 % PRI NÁKUPE NAD 55 € A 25 % NA ADVENTNÝCH KALENDÁROV!

Všeobecné pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Úplné pravidlá spotrebiteľskej súťaže

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže organizovanej na sociálnych sieťach alebo na webe douglas.sk spoločnosťou Parfumerie DOUGLAS, s.r.o. (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá slúžia ako doplnenie informácií týkajúcich sa pravidiel súťaže („informácie o súťaži“) uvedených organizátorom na sociálnej sieti alebo na webe douglas.cz, kde je súťaž organizovaná (ďalej len „sociálna sieť“).

Organizátorom súťaže je: Parfumerie DOUGLAS, s.r.o., sídlom Jungmannova 750/34, Praha 1 11000,  Česká republika, IČO: 26766671, Zapísaná na Mestskom súde v Prahe pod číslom C 92300 (ďalej len „organizátor“).

1.      Termín a miesto konania súťaže

 

·        Súťaž sa uskutoční v rámci účtu organizátora na sociálnych sieťach alebo na webe douglas.sk v dobe a na území uvedenom v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.

 

2.      Účastníci súťaže

 

·        Účastníkom súťaže môže byť iba fyzická osoba staršia ako 16 rokov s adresou pre doručovanie na území Slovenskej republiky spĺňajúcou prípadne ďalšie podmienky uvedené v informáciách o súťaži na sociálnej sieti (ďalej len „účastník", „účastník súťaže" alebo "súťažiaci").

·         Zo súťaže sú vylúčené všetky osoby v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere k organizátorovi.

·        Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené.

 

3.      Podmienky výhry

 

·        Podmienky výhry a pravidlá, podľa ktorých bude určené poradie výhercov sú uvedené v informáciách o súťaži na sociálnej sieti alebo na webe douglas.sk.

·        V informáciách o súťaži je ďalej popísaná aj samotná výhra. Odovzdanie výhry výhercovi bude zabezpečené najmä prostredníctvom tretej strany zaisťujúcej doručovateľské služby, ak nebude v informáciách o súťaži stanovené inak.

 

4.      Spracovanie osobných údajov

 

5.      Účasťou v tejto súťaži berie súťažiaci na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov pre účely realizácie (teda jej vedenia, organizácie a vyhodnotenia) tejto súťaže, verejné vyhlásenie výhercu (najmä na webových stránkach a sociálnych sieťach organizátora) a kontaktovanie výhercu z dôvodu oprávneného záujmu organizátora na úspešnej realizácii súťaže, a to maximálne na dobu 2 rokov. Spracované budú kontaktné údaje účastníka a prípadne ďalšie údaje poskytnuté na realizáciu súťaže. Spravidla sa jedná o:
- meno a priezvisko
- e-mailovú adresu
- telefónne číslo
- poštovú adresu

·        Účasťou v súťaži vyhlasovanej prostredníctvom webových stránok douglas.cz berie účastník súťaže na vedomie spracovanie poskytnutých osobných údajov na marketingové účely, a to v rozsahu meno a priezvisko a e-mail a na marketingové účely, najmä zasielanie newsletteru. Toto však bude jasne a zreteľne označené v pravidlách súťaže zverejnených na webe douglas.sk v momente konania súťaže. Aj v týchto prípadoch budú osobné údaje spracovávané po dobu 2 rokov.

·        Účastník berie na vedomie, že poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a že má právo na prístup k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov a namietanie ich spracovania. V prípade pochybností o dodržiavaní práv organizátorom sa účastník môže obrátiť na poverenca na ochranu osobných údajov na emailovej adrese gdpr@douglas.sk alebo sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov.

·        Ďalšie informácie ohľadom ochrany osobných údajov nájdete v Prehlásení o ochrane osobných údajov, ktoré je dostupné na webe douglas.sk.

 

6.      Záverečné ustanovenia

 

·        Organizátor si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky realizácie výhier v prípade, že výhry objektívne nebude možné realizovať v súlade s týmito pravidlami alebo s pravidlami uvedenými pri súťaži na sociálnych sieťach alebo na webe douglas.sk.

·        V prípade, že bude mať organizátor oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného konania zo strany výhercu či osoby, ktorá danému výhercovi dopomohla k získaniu výhry, výhra nebude realizovaná.

·        Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže.

·        Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže, vr. predčasného ukončenia súťaže alebo zmene pravidiel v dobe trvania súťaže. V prípade sťažností ohľadom priebehu súťaže sa na nás prosím obráťte na emailovej adrese servis@douglas.sk.

·        Pravidlá súťaže sú účastníkom k dispozícii na webových stránkach organizátora alebo v informáciách o súťaži na sociálnej sieti.